SSV  Toofan in historisch perspectief.

Prehistorie

In de zomer van 1961 maakten een aantal Surinaamse studenten in Den Haag de afspraak om hun populaire voetbalsport te beoefenen. Daar de groep niet groot  was en zij niet over een voetbalveld beschikte, werd gekozen voor het openbare grasveld nabij de Segbroeklaan in Den Haag om voor de lol een balletje te trappen. Men beleefde hieraan heel veel plezier en deze sportactiviteit kreeg in de zomer een wekelijkse frequentie. Bovendien hadden deze sportontmoetingen ook een sociaal-maatschappelijk karakter. Alle nieuwtjes van het thuisfront Suriname werden hier uitgewisseld. Naarmate de zomer verstreek, sloten ook andere hier verblijvende jongeren zich bij de groep aan. De groep was aan het einde van de zomer 1961 groot genoeg om stappen te ondernemen om in verenigingsverband te gaan voetballen. 

De initiatiefnemers t.w. de heren S.Badrising – S.Lakhi – R.W. Ramtahalsing – R.W. Soerdjoesing en J.Ramesar deden het voorstel een vereniging op te richten en in competitieverband te voetballen. Bij de KNVB werd informatie ingewonnen aan welke voorwaarden voldaan moest worden om aan de KNVB competitie te mogen deelnemen. En bij de gemeente Den Haag  werd geïnformeerd aan welke formaliteiten voldaan moest worden om een vereniging op te richten.

Historie

Nadat aan alle formaliteiten waren voldaan werd op 20 juli 1962 de SSV  Toofan opgericht en de ingediende Statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 23 februari 1965 nr 94.

De Heer Swamipersaud Lakhi werd op de eerste algemene ledenvergadering in 1962 gekozen tot voorzitter. Hij heeft slechts een jaar leiding aan Toofan gegeven.

Daar Toofan, in het eerste jaar, slechts twee elftallen op de been kon brengen mocht Toofan van de KNVB afdeling ’s-Gravenhage met dispensatie deelnemen aan de competitie 1962 – 1963 . Waarom met dispensatie ? Regelementair moet een vereniging die aan de competitie deelneemt minimaal over 3 elftallen beschikken. Voor de competitie 1962 – 1963 werd Toofan 1 ingedeeld in de standaardklasse 3A en Toofan 2 in één van de reserve klassen. Van de Gemeente Den Haag heeft het bestuur van Toofan één van de 17 velden op het Sportpark Ockenburgh gehuurd voor haar thuiswedstrijden.

Over de sportprestaties is in het eerste jaar nagenoeg niets op schrift gesteld. Derhalve kan hierover niet veel worden vermeld. Vaststaat dat in de maanden september tot en met oktober veel wedstrijden werden gewonnen en in de wintermaanden veel wedstrijden werden verloren. 

In het tweede seizoen 1963 – 1964 werd de voorzittershamer overgedragen aan de heer Soerdjpersad Badrising. Van een aanwas van leden was bij Toofan nog geen sprake. Derhalve moest ook in het seizoen 1963 – 1964  met dispensatie  aan de competitie van de KNVB worden deelgenomen. Het bestuur was in deze periode zoekende naar structuren om een aantal zaken op de rails te zetten. Wegens gebrek aan tijd (studie) kwamen heel wat voornemens in de knel met als gevolg dat de doelstellingen niet werden gehaald. Ook over deze periode zijn er geen informaties over de sportprestaties. Derhalve geldt ook voor dit seizoen dat in de  maanden september tot en met oktober  veel wedstrijden werden gewonnen en in de wintermaanden werden veel wedstrijden verloren.

Bij de start van het seizoen 1964 – 1965 hadden een aantal nieuwe leden zich aangemeld maar niet voldoende om aan de reglementaire eis van KNVB te voldoen n.l. met 3 elftallen deel te nemen aan de competitie. Wederom werd er met dispensatie aan de competitie deelgenomen.

In oktober 1964 werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in het clubgebouw De Haard  aan de Daguerrestraat in Den Haag. Na een lange zitting werd een nieuw bestuur gekozen:

                        J.C. Gangadajal                      – voorzitter

                        G.Mohamedradja                   – secretaris

                        C.M.S. Hassankhan               – penningmeester

                        R.W. Ramtahalsing               – lid

                        A.H. Mohamedajoeb             – lid

Dit bestuur had het voornemen een aantal fundamentele zaken goed aan te pakken.

Er werd een vijf jaren plan gemaakt om o.a de hieronder aangehaalde doelstellingen te verwezelijken.

  • voorlopig met twee elftallen voetballen en jaarlijks uitbreiding van het aantal elftallen
  • streven naar sportieve prestaties.
  • beheersen van de kosten en vergroting van middelen
  • aanhalen van externe contacten; KNVB – Gem. Den Haag en sponsoren
  • structurele archivering van schriftelijk materiaal

Aan het eind van het seizoen werd op vier van de vijf doelstellingen redelijk gescoord. 

Hierna werd per seizoen een elftal ingeschreven .In 1970 namen vier elftallen van Toofan deel aan de KNVB competitie. De ledenaanwas in de jaren 1970 tot en met 1980 was dermate groot dat Toofan in  het seizoen 1977/1978  met tien seniorenelftallen aan de KNVB competitie deelnam. Na twee á drie seizoenen kwam een terugval naar acht elftallen.

Zoals eerder aangehaald, begon Toofan 1 in 1963 in de derde klasse A van de afdeling ’s-Gravenhage. In de afdeling ’s-Gravenhage heeft zowel Toofan 1 als de overige elftallen kampioenschappen, promoties en ook degradatie gekend.

Na de herstructuering van de KNVB van afdelingen naar districten, eerst twaalf- en daarna naar zes districten, begon Toofan 1 in de vijfde klasse.

In het seizoen 2006/2007 speelde Toofan 1, na een promotie in 2005/2006 naar de 4e klasse, in de 4e klasse C van het district West 2 en de overige zeven elftallen speelden in de reserve klassen, variërend van de resereve 5e klasse tot de reserve 8e klasse en de veteranen klasse.

Eind 1977 kwam de heer A.Bhagwanbali met het voorstel om met een jeugdelftal in competitieverband te voetballen. Hij had meer dan veertien spelers bij elkaar weten te brengen die allen bereid waren te gaan voetballen. Op 6 jan.1978 was het zover en het eerste jeugdelftal van Toofan moest het opnemen tegen Rava 3. Na een korte periode van experimenteren met jeugdvoetbal bleek spoedig dat het jeugdvoetbal bij Toofan een kans van slagen had. De progressie was duidelijk zichtbaar.

Op 30 oktober 1987 werd Waldo Idoe gekozen als bestuurslid van Toofan en hij kreeg de jeugdafdeling in zijn portefeuille. De jeugdafdeling heeft wat aantal elftallen betreft een wisselend bestaan gekend. 

Toofan heeft gedurende vijf seizoenen een meisjeselftal gehad. Op 15 oktober 1988 speelden zij hun eerste wedstrijd en wel tegen Lyra . Na een gewenningsperiode van ruim een jaar, onder leiding van Carolien Brus, werden de jonge dames heel serieus en zij wilden graag een “professionele”aanpak. De heer D. Badal werd als  trainer/coach benoemd en hij werd bijgestaan door Ragni Budhan als leidster. Deze fanatieke dames presteerden goed en hadden bovendien ook heel veel voetbalplezier. In het laatste jaar wisten zij drie prijzen in de wacht te slepen t.w. 1. het kampioenschap – 2. de KNVB beker – 3. kampioen zwaluwentoernooi.

De accomodatie van Toofan is na veel overleg en discussie met de gemeente tot stand gekomen. In begin jaren zeventig had de gemeente plannen om het sportpark Ockenburgh te herstructuren. De kale vlakte met zeventien voetbalvelden zou een andere opzet  moeten krijgen. Nadat Die Haghe en DZS in het plan waren opgenomen en de bouw reeds gestart was, bleek dat Toofan bij de gemeente niet in beeld was. Na vele onderhandelingen met de gemeente heeft het bestuur van Toofan de gemeente kunnen overtuigen dat Toofan in staat was een clubgebouw  te laten bouwen en twee velden te huren. Uiteindelijk gaf de gemeente  Toofan in 1976 toestemming om te bouwen. Het voorwerk om de bouw van het clubhuis te realiseren was in vergevorderd stadium. De bouw en oplevering van het clubgebouw vond in 1976 plaats.

Na oktober 1964  heeft het bestuur, op de voorziter na, op diverse functies vele wijzigingen ondergaan. Tot voor kort bestond het bestuur van Toofan uit een groot aantal leden met een respectabel aantal bestuursjaren achter de rug.  Hieronder een overzicht van de langzittende bestuursleden”:               

J.C. Gangadajal gekozen in oktober 1964 tot heden

  M.N.Habib        gekozen in oktober 1966  en in okober 1969 tot 2016

                        R. Soekhlal        gekozen in oktober 1977 tot 2018

                        B.Chitan            gekozen in oktober 1987 tot heden

                        W.Idoe               gekozen in oktober 1987 tot heden

                        S. Mahesh          gekozen in oktober 1999 tot heden

                        I.Soebedar         gekozen in oktober 2006 tot 2016

Met vallen en opstaan heeft Toofan haar bestaansrecht aangetoond en levert in de Haagse samenleving c.q voetbalwereld een sportieve bijdrage.